داگ ويل

سايت رسمى فيلم  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

انسان جانورى است بيمار ، نفس پرست و در پى منافع و مطامع شخصى . هوش او قدرت ساخت صورتك هاى ظاهرالصلاح است و بهره ء هوشى اش مدت و ميزان موفقيت در مخفى شدن پشت اين صورتك ها